Integritetspolicy

1. Inledning

1.1 Syfte med policyn

Denna integritetspolicy beskriver hur Sareq AB (”Sareq”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), med org.nr 559147-1619, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter när du använder vår hemsida (”www.sareqinvest.se”), när vi utför våra tjänster eller när du kontaktar oss angående integritetspolicyn.

1.2 Tillämpningsområde och gällande lagar och förordningar

Sareq är ansvarig för att säkerställa att vi hanterar din persondata i enlighet med relevanta lagar, särskilt General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2002/58/EG, men även annan relevant gällande lagstiftning på dataskyddsområdet i Sverige (benämnt tillsammans här som ”tillämplig dataskyddslagstiftning”).

Vid större förändringar i vår integritetspolicy eller hur vi arbetar kring datasäkerhet kommer en uppdaterad version av integritetspolicyn att göras tillgänglig.

2. Insamling av personuppgifter

2.1 Vilken typ av personuppgifter som samlas in

Sareq behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel och befattning, företagsnamn
 • Rekryteringsinformation, såsom CV, personligt brev och annan information som kan uppkomma vid rekrytering eller början av ett konsultuppdrag
 • Personuppgifter som vi erhåller i samband med förvärv och förvaltning av bolag (“Förvärvsuppgifter”). Exempelvis namn, titel, personnummer, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter, eller annan affärs­relaterad information
 • Annan information som du lämnar när du kommunicerar med oss angående Hemsidan eller denna i Vänligen notera att du inte bör dela mer personuppgifter med oss än vad som är nödvändig för din förfrågan

2.2 Ändamål och rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

Sareq har följande ändamål och rättsliga grunder vid dess behandling av ovannämnda kategorier av personuppgifter:

 1. Att rekrytera personal och påbörja konsultuppdrag. Uppgifter inkluderar allmän information, kontaktinformation och professionell information såsom ansökan, examensbevis, intervjuformulär, personlighetstest, kreditvärdighet, screening före anställning och annan information som är relevant för att bedöma om du är kvalificerad för tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 6 (1) b, medan behandlingen är nödvändig för förberedelserna innan anställningsavtalet ingås.
 2. Bedöma huruvida du är lämplig och har de kvalifikationer som krävs för den aktuella tjänsten. För vissa befattningar kan sådana personuppgifter innefatta information om konkursförfaranden, böter och straffavgifter, brottsutredningar, åtal, fällande domar och skattesituation. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 9 (2) b och artikel 6 (1) b, medan behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheterna och utöva rättigheterna på anställningsområdet i förhållande till engagemang. Enligt GDPR betraktas denna typ av uppgifter som speciella kategorier av personuppgifter, och särskilda åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa adekvat dataskydd för sådana personuppgifter.
 3. Genomföra förvärv samt förvaltning av bolag. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen relaterade till anställda, styrelseledamöter, kunder, säljare och andra individer. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att förvärva och förvalta bolag. Likt uppgifter vi erhåller från andra källor såsom bolags hemsidor, offentliga databaser och inköpt marknadsmaterial behandlar vi dessa endast när vi har ett berättigat intresse att behandla sådana personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 6 (1) f.
 4. Säkerställa våra rättsliga skyldigheter. Sådana personuppgifter kan innefatta information relaterad till AML/KYC, handel för egen räkning, gåvor och avtal med leverantörer och tjänsteleverantörer. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 6 (1) c, där uppgiftsbehandlingen krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
 5. Hjälpa potentiella eller befintliga investerare i due diligence-processer. Detta kan innebära insamling av personlig information, såsom individers namn, roll, utbildning, ålder, erfarenhet, kontaktuppgifter och liknande. Syftet med att hjälpa potentiella investerare är att underlätta finansierings- och investeringsbeslut. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 6 (1) f.
 6. Att marknadsföra vår verksamhet och kontakta potentiella leverantörer, partners och övriga intressenter. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet.
 7. Att skicka nyhetsbrev, press­meddelande samt finansiella rapporter till dig, om du prenumererar på det. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation, såsom namn och e-postadress. Denna behandling grundas på ditt samtycke som du ger när du prenumererar på nyhetsbrev, press­meddelande eller finansiella rapporter.
 8. Att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation och annan information som behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 9. Att kommunicera med dig när du kontaktar oss. Personuppgifter som kan komma att behandlas i detta sammanhang är huvudsakligen kontaktinformation och annan information som du lämnar när du kommunicerar med oss. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan. Vänligen notera att du inte bör dela mer personuppgifter med oss än vad som är nödvändig för din förfrågan.

2.3 Extern delning av personuppgifter med tredje part

Personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EU/EES”). I sådana fall säkerställer vi att det sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, samt användning av tillräcklig skyddsåtgärd, exempelvis genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler och eventuella kompletterande åtgärder.

Ibland kan ha lagstadgade skyldigheter där vi är tvungna av att lämna ut personuppgifter. Sådana situationer är exempelvis om vi är involverade i rättsliga processer, att agera enligt ett föreläggande från en domstol, eller att vi är skyldiga att efterleva gällande rätt eller i övrigt svara på begäran från myndigheter. Sådana situationer kan även inkludera fall där vi förebygger och utreder bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter i syfte att skydda vår verksamhet, dig eller andra partners, leverantörer eller intressenter inklusive, där så är nödvändigt, i utredningssyfte.

Sareq kan välja att dela utvalda personuppgifter med andra koncernbolag eller relaterade parter, potentiella ägare, delägare samt rådgivare i samband med försäljning av aktier och/eller tillgångar i bolaget, en börsnotering eller vid andra bolagsrättsliga omstruktureringar. Dina personuppgifter kommer däremot endast att lämnas ut om så är nödvändigt och enbart om Sareq har en rättslig grund för sådant utlämnande. Ett sådant utlämnande grundas då på vårt berättigade intresse att avyttra och omstrukturera vår verksamhet, vilket då anses väga tyngre än ditt integritetsintresse. Ett utlämnande till externa parter görs endast till parter som har ingått ett sekretessavtal, eller i övrigt har en lagstadgad skyldighet av konfidentialitet.

3. Säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter

Personuppgifter som behandlas av Sareq i rekryteringssammanhang kommer att raderas sex (6) månader efter en genomförd rekryteringsprocess, om inte kandidaten har samtyckt till att Sareq sparar ansökningsdokumentationen under en längre period, t.ex. i syfte att matcha kandidaten med liknande tjänster i framtiden, eller om det finns en tvist i relation till rekryteringsprocessen eller en rättslig förpliktelse som föreskriver en längre bevarandeperiod.

Sareq behandlar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna samlats in. Personuppgifter som behandlas i syfte att efterleva gällande rätt eller fullgöra rättsliga skyldigheter kommer att sparas i enlighet med de rättsliga skyldigheter som åvilar Sareq, exempelvis skyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078).

Sareq sparar personuppgifter som rör relationer med partners, leverantörer och andra intressenter enbart så länge det är nödvändigt för respektive relation. När personuppgifterna inte längre behövs kommer personuppgifter att raderas, såvida inte ytterligare lagring krävs enligt lag eller på annat sätt i linje med denna integritetspolicy.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att begära att Sareq tillhandahåller information om de personuppgifter som vi behandlar om dig, och du har även rätt att få tillgång till dessa personuppgifter. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, begränsning av behandlingen samt att dina personuppgifter raderas. Dessutom har du rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia av de personuppgifter som Sareq behandlar om dig.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål till Sveriges tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/

5. Kontakta oss

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan får du gärna kontakta oss på: info@sareqinvest.se

När du kontaktar oss att utöva dina rättigheter, vänligen ange ditt hela namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

6. Ändringar i Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan, från tid till annan, komma att ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Ifall några ändringar av denna Integritetspolicy kräver ditt samtycke kommer vi tillhandahålla relevant information och ge dig en möjlighet att ge samtycke.

Antagen och utfärdad av Sareq AB 20 februari 2024.