Hållbarhet

Sjöar och berg i lappland

Långsiktigt värdeskapande är en hörnsten i Sareqs strategi och en vägledande princip för alla investeringar som genomförs. Hållbarhet är därför något som vi naturligt involverar i alla våra investeringsbeslut samt i det löpande arbetet med portföljbolagen.

Grundpelare

Vi jobbar konstant med att upprätthålla en hög affärsmoral och ansvarstagande bolagsstyrning inom koncernen. Följande grundpelare är väsentliga för att kunna upprätthålla vår strategi om att genomföra ansvarsfulla investeringar samt ansvarstagande bolagsstyrning:

1

När potentiella förvärv identifieras sker en initial granskning av bolagets affärsmodell, finansiella utveckling, ledningsgrupp, marknad etc. Sareq exkluderar bolag som ej lever upp till Sareqs standarder gällande hållbarhet avseende bolagsstyrning, värdegrund, synen på bolagets medarbetare och kunder.

2

Innan varje förvärv genomförs en finansiell, legal samt kommersiell/operationell due diligence där hållbarhetsaspekter innefattas (bolagsstyrning, medarbetaraspekter samt miljöpåverkan). Eventuella hållbarhetsrisker är identifierade, analyserade och dokumenterade från tidigt stadie och inkluderade i vårt investeringsbeslut.

3

Sareq har representanter i och kontrollerar samtliga styrelser inom koncernen där både den finansiella utvecklingen samt strategiska initiativ inklusive hållbarhet finns med på agendan. Varje portföljbolag ska driva 1–2 bolagsspecifika hållbarhetsinitiativ per år i tillägg till att rapportera på särskilda finansiella samt icke-finansiella nyckeltal.

Som ägare uppmuntrar Sareq att alla portföljbolag upprättar en uppförandekod samt fastställer IT-policy, visselblåsarpolicy samt inköpspolicy. Dessutom stödjer Sareq portföljbolagen i att lägga en egen strategi inom hållbarhet och följer årligen upp hur de presterar.

En isig sjö och snötäckta fjäll